ТВОРЧЕСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕ И ПОНЯТИЯА В ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН, Vaska Sandeva, Katerina Despot
2017-09-10 | T+ | T- |

Абстракт: F.C. Asfort Дизајнот се дефинира како активност која има за цел да го обликува производот на таков начин што е полесно и поекономично да произведува, всушност достапно знаење и опрема за да има корист од најефикасниот начин. Дизајнот придонесува за подобар живот и подобри естетски и ергономски квалитети.

Дизајнот и креативноста имаат некои заеднички работи, но тие не се исто. Раните фази на креативноста се карактеризираат со постоење на доста нејасни идеи, многу различни димензии, толеранција на несигурност и употреба на интуиција. Исто така, постои потреба за експериментирање и повторување или повторно размислување. Во раните фази на дизајнирање идеи, многу брз начин е да се создаде силен концепт или заедничка визија која се тестира надвор од реализацијата. Доцните фази на креативноста се повеќе точни и јасни идеи, тенденција за конвергентно размислување, поголема употреба на анализите и грижа за тестовите кои докажуваат конзистентност. Доцните фази на дизајнот се движат во можности за размислување за прашања како што се производство и пазар. Можеме да видиме дека раните фази на дизајнот вклучуваат фази на креативност, а подоцна фазите на дизајнот вклучуваат само подоцнежни фази на креативност.

Современиот дизајн на ентериер е човечки начин за усвојување технолошка сфера за да се прилагоди на способностите и барањата на човечките односи и поединците.

 Клучни зборови: дизајн, концепт, идеја, решение

Kористена литература:

  1. Quarante, D. (1984). Osnove industrijskog dizajna, Arhitektonski fakultet Sveu?ilišta u Zagrebu. Interfakultetski studij dizajna.
  2. Despot, Katerina and Sandeva, Vaska. (2016). Application of industrial design in green areas. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 4 (1). pp. 79-87. ISSN 1314-8788 (print), 1314-8796 (online)
  3. Fruht. M. (1981). Индустриски дизајн. Београд.
  4. Fruht. M. (1991). Теорија дизајна. Београд.
  5. Tambini, M. (1999). The look of the century – Design icons of the 20th century. Dorling Kindersley, London.
  6. Marmaras, N., G. Poulakakis, V. Papakostopoulos. (1999). Ergonomics desing in ancient Greece. Applied Ergonomics, 30, 361-368.
  7. Sandeva, Vaska and Despot, Katerina. (2016). Fluency of English art on exterior and interior. XVIII International Scientific Conference, Managment and Sustainable Development. ISSN 1311-4506
  8. Xenophon, Anabasis, trans. C. L. Brownson, rev. J. Dillery, Loeb Classical Library. Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 2001.

Contacts:

Prof. Dr. Vaska Sandeva - e-mail: vaska.sandeva@ugd.edu.mk

Prof. Dr. Katerina Despot - e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk

University Goce Delchev - Stip,

Department of Architecture and Design, Macedonia