ФЕНОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ГРАХ ЗА ЗЕЛЕНО ТОРЕНЕ ОТГЛЕЖДАН ПРИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ НА ЯМБОЛСКИ АГРОРЕГИОН, Виолета Вътева, Красимир Трендафилов, Красимир Георгиев
2017-06-05 | T+ | T- |

Резюме: В настоящия доклад са представени резултати от изследвания върху фенологичното развитие на пролетен грах сорт „Богатир”. Грахът е отглеждан при екологични условия в Ямболския регион и във фаза цъфтеж е заоран, с цел зелено торене на опитен земеделски участък. Напълно са спазени сроковете и агротехниката по подготовка на почвата и сеитбата на граха.

Фенологичните наблюдения са извършени върху маркирани растения и включват: проследяване фазите на развитие на граха, темпа и динамиката на нарастване и цялостното вегетативно развитие на граха от поникване до заораване във фаза масов цъфтеж. Проследени са и климатичните параметри, и е отразено влиянието им върху фазите на развитие и продължителността на междуфазните периоди.

Пролетния фуражен грах сорт „Богатир” отглеждан по принципите на биологичното земеделие показва изключителна адаптивност към почвено климатичните условия на Ямболски агрорегион. При благоприятна обезпеченост с влага грахът пониква от 7-ия до 12-ия ден след сеитбата. Продължителността на междуфазните периоди варира от 7 до 22 дни. Най-къс е периода от първа двойка листа до същинска двойка листа, а най-продължителен е периода от начало на разклоняване на стеблото до начало на бутонизация - 22 дни. Продължителността на вегетационния период от поникване до фаза начало на цъфтеж е 65 дни. За този период грахът нараства с 69.5 cm. Темпа с който нараства грахът за петнадесет дневен период варира от 13.2 до 18.5 cm.

Ключови думи: пролетен грах, фенологични наблюдения, вегетативно развитие, динамика на нарастване, зелено торене, биологично земеделие

Литература

 1. Каров, Ст. (2008). Наръчник по биологично земеделие. Пловдив, ISBN 978-954-9806-76-2
 2. Митова-Трифонова, Т. (2009а). Изследвания върху ролята на култури за зелено торене в органични сеитбообращения: 1. Продуктивност на култури за зелено торене. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Т. ХIX В 3; ISSN 1311-834X. с. 5-17.
 3. Янчева, Хр., Ив., Манолов. (2003). Основи на органичното земеделие. ET ”Васил Петров” Издателска къща, Пловдив: ISBN 954-9806-46- 4, стр. 480.
 4. Georgieva, N., I. Nikolova, G. Delchev. (2015). Organic cultivation of field pea by use of products with different action. Spanish Journal of Agricultural Research, Volume 13, Issue 4, e0906, 13 pages. http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2015134-7861, eISSN: 2171-9292
 5. Herridge, D. F., M. B. Peoples, R. M. Boddey. (2008). Global inputs of biological nitrogen fixation in agricultural systems. Plant Soil, 311: 1-18.
 6. Shaheen, A., Farma, A. Rizk, Omiama, M. Sawan, A. A. Ghoname. (2007). The Integrated use of Bio-inoculants and Ghemical Nitrogen Fertilizer on Growth, Yield and Nutritive Value of Two Okra (Abelmoschus Esculentus, L.) Cultivars. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 1 (3): 307-312.
 7. Topre, S., S. S. Panikar, S. U. Mahajani, S. B. Patil. (2011). Biofertilizer: A novel approach for Agriculture. Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development. Vol.3 (10), pp.205-208.
 8. Vateva, V., K. Trendafilov. (2016). Aspects of organic farming in Yambol region – status, opportunities and prospects. Innovation and Entrepreneurship, Volume IV, Number 3, рр. 38-54.
 9. http://agronet.bg/agro/703-pochveno-plodorodie.html. Възстановяване на почвеното плодородие чрез зелено торене.
 10. http://sinor.bg/10560-Zelenoto-torene-e-hranitelna-dobavka-za-pochvata-v-gradinata
 11. http://www.mzh.government.bg/. Биологично производство, данни от годишни доклади на контролиращите органи на биологично производство.

Изследването е извършено в рамките на научноизследователски проект 2ФТТ14  „Опазване на околната среда чрез технологични решения за биологично земеделие в Ямболска област”  на Факултет „Техника и Технологии”, Тракийски университет, България.

За контакти:

Доц. д-р Виолета Вътева  -   e-mail: vili13@gmail.com

Доц. д-р Красимир Трендафилов  -  e-mail: trendafilov@outlook.com

ас. д-р Красимир Георгиев  -  e-mail: krasimir_georgiev_2@abv.bg

Тракийски университет, Факултет „Техника и технологии”, 8600 Ямбол,

ул. Граф Игнатиев № 38