ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТРУКТУРАТА ОТ ДАННИ СТЕК, Галя Шивачева
2017-06-05 | T+ | T- |

Резюме: В доклада са представени начини за организиране на стек в статичен и динамичен вид и примери за тяхното приложение. Представената структура допълва известните от литературата източници като подобрява нагледността на материала и улеснява прилагането му за целите на обучението. Препоръчаният начин на работа с тази структура от данни води до повишаване на неговата ефективност при използване за обучение. Описаният начин за организация на динамичен стек и статичен такъв с използване на масив, дава възможност да се изследват основните операции с двата типа структури от данни и да се избегнат затрудненията при тяхното овладяване от обучаемите.

Ключови думи: Структура от данни, Стек, Масив

8. Литература

[1] Dyankova, V., M. Yankov, R. Boyadzhieva. (2011). Learning of Concepts on Data Structures with WEB-based DSLearning System, 40 Years Shumen University 1971-2011, Shumen, ISBN: 978-954-577-603-8, pp. 269-274. (in Bulgarian)

[2] Hristova, I. (2007). Abstract data type (stack, queue) – methodical aspects of it teaching, Annual of the university of Mining and geology “st. Ivan Rilski”, Vol. 50, Part IV, Humanitarian sciences and Economics. (in Bulgarian)

[3] Nakov, P., P. Dobrikov. (2002). Programming = ++ Algorithms; Third Edition, ISBN: 954-8905-06-X. (in Bulgarian)

[4] Nedeva, V., Z. Zlatev, S. Atanasov. (2012). Effective Resources Use for Virtual Laboratories through Cloud Computing and Services. In ICVL, The 7th International Conference on Virtual Learning, pp.322-328

[5] Shivacheva, I. (2015). Multimedia in education – art and professionalism. Journal of Innovation and entrepreneurship, vol.3-4, ISSN 1314-9180, pp.24-37.

Контакти

ас. Галя Шивачева

Тракийски Университет, Факултет „Техника и технологии“,

ул.Граф Игнатиев No38, 8602, Ямбол, България,

e-mail: shivacheva_g@abv.bg