ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

                                                                          www.iip.bg

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

НАУЧНО-ПРИЛОЖНО СПИСАНИЕ

♦ ГОДИНА  VII       ♦ БРОЙ 3,    2019

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ  
 
 129
 138
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ   
 
     150
ДИЗАЙН 
 
Давид Деспотски, Тони Васич, Катерина Деспот, Васка Сандева
 164
ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ГЕОГРАФИЯ 
 
  174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         СОФИЯ , 2019