ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

                                                                          www.iip.bg

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

НАУЧНО-ПРИЛОЖНО СПИСАНИЕ

♦ ГОДИНА  VII       ♦ БРОЙ 2,    2019

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ  
 
 77
Добрин Добрев
 84
ТРАНСПОРТ  
 
     92
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛОТО 
 
 109
СОЦИОЛОГИЯ 
 
Венцеслав Николов Несторов
  117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОФИЯ – SOFIA, 2019