ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

                                                                          www.iip.bg

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

НАУЧНО-ПРИЛОЖНО СПИСАНИЕ

♦ ГОДИНА  VII       ♦ БРОЙ 4,    2019

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ЕНЕРГЕТИКА   
 
Петко Цанков, Виктор Станев, Красимир Иванов     
 205
Иван Бинев
 215
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ   
 
     224
Мирослав Василев, Сивелина Делчева, Геновева Милушева
237
ДИЗАЙН
 
Теодора Иванова, Лилиана Индрие, Геновева Милушева
  250
 
 СОФИЯ , 2019