ИНСТИТУТЪТ ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО /ИИП/ е сдружение с нестопанска цел. Учреден е в гр. София 2013 г. съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Основни ЦЕЛИ на ИИП са:

 1. Стимулиране на устойчиво развитие и използване на българските ресурси;

 2. Промоциране и маркетинг на българските продукти;

 3. Внедряване на световни практики за управление на предприятията;

 4. Издаване на списание, провеждане на научно-практически конференции, издаване на учебници, учебни пособия и научни издания, научно-изследователска и експертна дейност;

 5. Разработване на стратегии и практики за устойчиво използване и популяризиране на стопанския и предприемачески потенциал и практическо осъществяване на политики в съответните области;

 6. Участие в национални и международни проекти, свързани с иновационните техники в предприемаческата дейност, които обезпечават обменна между съседни страни и съвместното им участие на трети пазари и общ продукт;

 7. Осъществяване на социални дейности и Европейско интегриране на граждани.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

 1. Разработка на подходи и методи за повишаване на качеството в предприемаческата дейност, съобразно Европейските стандарти и "ноу хау"- източници в изграждане на цялостна политика за участие в глобалната система за "интегрирано управление на качеството" в предприемаческата дейност, базирана на принципите на устойчивото развитие;

 2. Създаване на мрежа за обмен на информация за иновационни практики в предприемаческата дейност;

 3. Внедряване на системи за организация и управление на предприятията в страната ни за постигане високо качество на обслужването и професионализъм;

 4. Разработване и реализация на съвместни програми и проекти и обмен на опит и информация, както и организиране участието на представители на български и международни организации, университети и институции в международни събития, конференции, симпозиуми семинари и изложения;

 5. Консултиране на малките и средните предприятия за европейските изисквания, норми и стандарти и техните практическите аспекти;

 6. Разработване на пилотни модели, политики и стратегии на локално, регионално и национално ниво за: управление на околната среда; интегриране на местните общности; съхраняване и развитие на предприемаческия ресурс; устойчиво социално-икономическо развитие на райони.