Резюме: В доклада са представени резултати от класификация на обектни области на кашкавал в период на съхранение. Използвани са цветови признаци от четири цветови модела (RGB, HSV, Lab, XYZ) за разделяне на области с кашкавал и плесен в определен ден и отделните дни на съхранението. Използван е дискриминантен анализ с четири нелинейни разделящи функции ...


Резюме: Конвенционалното земеделие със засилената си употреба на химически препарати замърсява и унищожава околната среда и доказано нанася вреда върху здравето на хората и животните. Все повече земеделието в България както и другите европейски страни се насочва към биоземеделие,  а хората и обществото като цяло към хранене с биопродукти.


Abstract: As an object of design of clothes, ornaments and symbols are the instrument through which they become attractive to consumers. The ancient Egyptian ornaments, their elements, shapes, colors and proportions between them are a basis for creation of modern clothing. A comparative analysis is made of websites containing digital collections of ancient Egyptian symbols and are defined their advantages and disadvantages. A program algorithm is developed to obtain raster images from vector coordinates of ancient Egyptian symbols. The algorithm is used in the creation of elements for digital collection. The collection is realized on the Internet site. ...


Резюме. Статията разглежда възможностите за приложение на електронни форми за обучение в педагогическата подготовка на студентите. Акцентирани са възможностите, мотивите и предимствата за студентите и преподавателите, анализирани са недостатъците при използване на електронното обучение. Направени са изводи за аспектите, в които ...


Резюме: Във форфетните сделки участват продавач, купувач и банка. Като четвърти агент в сделката понякога участва и банка на купувача, която гарантира погасяването на дълга по менителниците. Всяка от участващите страни в сделката преследва собствени цели. Ключови думи: форфетиране, банка, операции, ...