Резюме: В доклада са представени резултати от анализ на данни от органолептична оценка на сирене в период на съхрнение. За обработката на резултатите е използвани методите „Анализ на съответствията“ и „Частична регресия на най-малките квадрати“. Анализирани са органолептичните данни при 1-ви, 15-ти и 30-ти ден от съхранението. Оценено е влиянието ...


Резюме: Основните устройства, работещи във видимата област на спектъра, които се използват в практиката за измерване на цвят са колориметрите. Поради голямото разнообразие на колориметри предлагани на пазара, изборът на такъв уред може да бъде направен в зависимост от характеристиките на изследваните проби. Общата тенденция в сферата на хранителни ...


Резюме: В доклада е анализирана възможността за приложение на непара-метрични методи за анализ на кисело мляко. Направен е избор на методи за анализ. Представен е пример за обработка на дегустационни оценки и прогнозиране на органолептични показатели чрез избраните методи. Ключови думи: Кисело мляко, Сензорни характеристики, ...


Резюме: Данните от органолептична оценка на качеството на малотрайни варено-пушени колбаси са обработени с непараметрични методи за анализ. Докладвано е влиянието на експертите при оценка на органолептичните показатели на изследваните продукти. Ключови думи: Сензорен панел, Малотрайни варено-пушени колбаси, Непараметричен ...


Резюме: В доклада е представена разработена лабораторна постановка за измерване на влажност и температура. Лабораторната постановка има предимството, че освен принципите за измерване на влажност и температура, тя може да бъде прилагана за обучение по работа с едноплаткови микрокомпютри, да се използва като допълнително устройство на интерактивна ...