Резюме: Решенията, свързани с формирането и с развитието на продуктовия микс, са сложни и рискови. За вземането на този тип решения не съществува методика, която да осигурява точно определяне на бъдещите постъпления и разходи от производството и търговията с определен продукт. Това налага използването на различни методи за експертно ...


Резюме: На 19 февруари 2015 г. в рамките на международна конференция четирите европейски асоциации, базирани в Брюксел, представляващи операторите на разпределителни системи (DSO) в областта на електроенергетиката и природния газ, оповестиха съвместно ...


  Резюме: В статията се разглежда прилагането на информационни и управляващи компютърни технологии в производството на кисело мляко. В детайли са обяснени основните функционални характеристики на интегрираните разпределителни системи за измерване и контрол. Определени са основните задачи по управлението на стационарни производствени системи в ...


Резюме: Съществуват два основни модела на функциониране на аграрната икономика, които се различават по своите основни цели. "Затворената" система има за своя цел подкрепата на фамилното фермерство, на което се предоставят  производствените фактори и възможностите за навлизане на нови производители са силно ограничени. ...


     Резюме: Банките не могат или поне не трябва да отпускат дългосрочни кредити за инвестиции, след като ресурсите им са набрани от влогове и депозити, голяма част от които могат да се изтеглят всеки момент или в договорени кратки срокове. Това се налага да се търсят други източници на средства, от които могат да се ползват ...